Změna výše výživného

Výše výživného je stanovena soudem, který vydá rozsudek o výživném. Výše výživného ale nemusí zůstat stejná po celu dobu. Zákon udává, že výše výživného se může snížit, pokud se výrazně změní majetkové nebo sociální situace plátce výživného. Musí ale jít o dlouhodobou situaci, dočasná změna na výši výživného nemá vliv. Naopak zvýšení výživného je možné pokud dojde ke změně poměrů v rodině, a to jak na straně dítěte, tak i na straně plátce.

Kdy lze snížit výživné?

Snížení výživného je možně jen v případě, že plátci výrazně klesnou příjmy, vznikne mu další vyživovací povinnost nebo se jiným způsobem sníží jeho majetková situace. Vždy ale musí jít o dlouhodobý stav. To znamená, že pokud plátce ztratí zaměstnání a krátkodobě se ocitne v evidenci uchazečů o zaměstnání na úřadu práce, nevznikne nárok na snížení výživného.

Pokud je podána žádost o snížení výživného, soud nejdříve přezkoumá, jestli se plátce úmyslně nevzdal zaměstnání s vyšším příjmem a jakých příjmů je plátce schopný dosáhnout (podle pracovních zkušeností, znalostí atd.)

Dosažení snížení výživného je dlouhý a náročný proces. Nelze o snížení zažádat zpětně, protože zákon udává, že se spotřebované výživné nevrací.

Návrh na snížení výživného ke stažení ZDE.

Kdy lze zvýšit výživné?

Protože s každým rokem vašeho dítěte rostou také náklady na jídlo, oblečení nebo studium, je možné podat návrh na zvýšení výživného. Návrh lze podat, pokud dojde ke změně poměrů v rodině, a to jak na straně dítěte, tak i na straně plátce.

Co jsou změny poměrů?

Může jít o:

  • Nástup dítěte do mateřské, základní nebo střední školy
  • Dlouhodobá změna mimoškolních aktivit
  • Zdravotní stav dítěte – chronické onemocnění, úraz s trvalými následky, zdravotní postižení…)
  • Dlouhodobá pracovní neschopnost rodiče samoživitele
  • Zvýšení příjmů nebo majetkových poměrů plátce

Jak se podává návrh o zvýšení výživného?

Návrh se podává písemnou formou k soudu, které o výší výživného rozhodoval naposledy. Návrh musí obsahovat důvod, proč o zvýšení výživného žádáte. Nejlepší doložení zvýšených nákladů jsou například účtenky nebo výpisy o platbách.

Zvýšení výživného je u nezletilého dítěte možné provést až 3 roky zpětně ode dne, kdy bylo řízení o zvýšení výživného zahájeno.

Návrh na zvýšení výživného ke stažení ZDE.