fbpx

Zapsání otce do RL dítěte u nesezdaných párů

Pokud rodiče dítěte nejsou sezdáni, ideální je vyřešit určení otcovství na matrice ještě před narozením dítěte. V tomto případě stačí pouze souhlasné prohlášení obou rodičů. To je možné učinit jen jednou a nelze zrušit nebo vzít zpět.

Jiná situace nastává, pokud se partneři neshodnout, že je muž otcem dítěte. V tom případě je potřeba, aby se matka dítěte obrátila na příslušný soud, který otcovství určí.

V případě, že partneři nejsou ve sňatku manželském, je ideálním řešením vše nezbytné vyřídit na matrice, a to ještě před porodem dítěte za pomoci souhlasného prohlášení obou rodičů. Určit otcovství souhlasným prohlášením rodičů, je možné jen jednou a nelze vzít zpět.

Využít institutu určení otcovství může nejen matka, ale i domnělý otec, který tvrdí, že je otcem dítěte, a i samotné dítě, které musí být v případě, že je nezletilé zastoupeno opatrovníkem, který k zastupování dítěte bude zmocněn soudem.

Jaký je postup při určení otcovství?

Žalobu o určení otcovství je nezbytné podat u příslušného soudu, kterým je okresní soud, v jehož obvodu má dítě trvalé bydliště. Pokud není možné ho takto určit je jím obecný soud matky.

V případě, kdy se jedná o určení otcovství k nenarozenému dítěti, bude nezbytné doložit spolu s žalobou o určení otcovství i následující doklady:

  • občanské průkazy
  • rodné listy, případně rodné listy společných dětí
  • těhotenský průkaz matky
  • rozvedená matka předloží pravomocný rozsudek o rozvodu (je-li matka rozvedená, musí od pravomocného rozsudku o rozvodu uplynout více než 300 dnů)
  • ovdovělá matka předloží úmrtní list manžela (je-li matka vdova, musí od smrti manžela uplynout více než 300 dnů)

V případě určení otcovství k narozenému dítěti se dokládají:

  • občanské průkazy
  • rodné listy
  • rodný list dítěte (byl-li již vystaven)
  • rozvedená matka předloží pravomocný rozsudek o rozvodu (od pravomocného rozsudku o rozvodu musí uplynout více než 300 dnů)
  • ovdovělá matka předloží úmrtní list manžela (od smrti manžela musí uplynout více než 300 dnů)

Při soudním řízení o určení otcovství je nutné prokázat, že muž je opravdu otcem dítěte. To může být určeno i soudním znalcem, který na základě testů DNA otce určí.

Pokud bude muž během soudního řízení určen jako biologický otec dítěte, bude vydán rozsudek. Rozsudek muže identifikuje jako otce a zároveň rozhoduje i o svěření od péče a vyživovací povinnosti.