fbpx

Výživné na zletilé dítě

Rodiče mají výživovou povinnost k dětem, dokud nejsou schopny se živit samy. Proto tu věková hranice 18 let nehraje velkou roli. Výživné je zletilému dítěti přiznáno, když se soustavně připravuje na své budoucí povolání, tedy například studuje vysokou školu. Tato příprava musí být soustavná a řádná.

Pokud je zletilému dítěti přiznán nárok na výživné a výživné není řádně a včas hrazeno, může zletilé dítě podat návrh na zahájení exekuce. Vymožená částka pak bude hrazena přímo zletilému dítěti stejně jako běžné výživné.

Dovršením zletilosti vzniká vyživovací povinnosti oběma rodičům, tedy i rodiči, který se o dítě do té doby staral a měl jej v péči. Zohledňuje se také zda rodič plní vyživovací povinnost jiným způsobem, jako je třeba zajištění bydlení nebo stravy.

Způsob určení výživného

Domluva je stále tou nejjednodušší a nejméně nepříjemnou cestou, jak výživné vyřešit. I při dohodě s rodičem, však doporučujeme tuto ústní dohodu sepsat písemně a nechat její znění schválit soudem. Bez schválení soudem není dohoda právně vymahatelná.

Žaloba na výživné zletilého dítěte se podává u příslušného soudu, pokud není možná dohoda a musí obsahovat tyto náležitosti:

  • přesné označení účastníků
  • označení věci, které se návrh týká
  • dostatečné a přesné vylíčení skutkového stavu, uvedení důvodů pro soudní určení vyživovací povinnosti
  • popis poměrů žalobce a žalovaného
  • označení důkazů
  • podpis a datum
  • návrh se podává ve dvojím vyhotovení